Prawo odstąpienia od umowy

Jeżeli zawieracie Państwo z nami umowę działając w charakterze konsumenta, tj. dokonujecie czynności niezwiązanej bezpośrednio z Państwa działalnością gospodarczą lub zawodową (także wówczas, gdy jako osoba fizyczna zawieracie Państwo umowę bezpośrednio związaną z Państwa działalnością gospodarczą, jednakże z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Państwa charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej), jesteście uprawnieni w ciągu czternastu dni odstąpić od umowy bez obowiązku podania przyczyny.

Termin do skorzystania z powyższego uprawnienia wynosi czternaście dni i rozpoczyna się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Państwa lub wskazaną osobę trzecią, która nie jest przewoźnikiem. W przypadku nabycia wielu rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin ten jest liczony od dnia objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

Dla skorzystania z tego uprawnienia i do zachowania tego terminu, wystarczy przesłanie przez Państwa nam, tj.:

Dr. Thiel GmbH Sp. z o.o. Oddział W Polsce

Osiedle Kasztanowe 16

70-895 Szczecin / Polska

Fax: 0048 91 88 65 498

E-Mail: biuro@pl.dr-thiel.net

oświadczenie, z którego dostatecznie będzie wynikać, że chcecie Państwo od umowy odstąpić. Oświadczenie takie możecie Państwo przesłać nam w dowolny sposób (np. poprzez wysłany pocztą list, fax, bądź e-mail – według wyżej podanych danych). Możecie Państwo posłużyć się przy tym formularzem zawartym w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz zamieszczonym pod linkiem: wzornik-formularz odstąpienia umowy (Download), nie jest to jednak wymagane.

Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zawiadomimy Państwa o skutecznym złożeniu tego oświadczenia w formie zwrotnej informacji pisemnej lub e-mail.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku, kiedy odstępujecie Państwo od umowy, jesteśmy zobowiązani wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Państwa, łącznie z kosztami dostawy (z wyłączeniem kosztów dodatkowych, które powstały, dlatego że zdecydowaliście się Państwo na inny niż przez nas zaproponowany, najtańszy wariant dostawy), niezwłocznie i najpóźniej w przeciągu czternastu, licząc od dnia otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy, zwrócić. Do zwrotu środków używamy tego samego środka płatniczego, który wybraliście Państwo podczas zawierania umowy, chyba że, zostaną poczynione z Państwem inne ustalenia. W żadnym wypadku nie zostaną Państwu doliczone żadne opłaty dodatkowe.

Jesteśmy uprawnieni do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub dostarczenia przez Państwa dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jesteście Państwo zobowiązani zwrócić lub przekazać towar niezwłocznie i w każdym razie najpóźniej w przeciągu czternastu dni, licząc od dnia, w którym poinformowaliście nas Państwo o zamiarze odstąpienia od umowy. Towar należy przekazać na adres:

Dr. Thiel GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Osiedle Kasztanowe 16

70-895 Szczecin / Polska

Zwrot osobisty pod tym adresem jest możliwy po wcześniejszym umówieniu terminu.

Termin jest zachowany w przypadku, gdy wyślecie Państwo towar przed upływem termin 14 dni.

Ponosicie Państwo bezpośrednie koszty wysyłki w przypadku towarów wysyłanych w kartonach firmami kurierskimi. Towary, których nie można wysłać poprzez firmę kurierską w paczkach, będą od Państwa odebrane.

W razie odstąpienia od umowy, jesteście Państwo odpowiedzialni za zmniejszenie wartości sprzedanego towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy:

Prawo do odstąpienia umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonamy usługę w pełni za Państwa wyraźną zgodą, a przed rozpoczęciem jej świadczenia poinformujemy Państwa, że po spełnieniu przez nas świadczenia utracicie Państwo prawo odstąpienia od umowy;

2. dotyczących rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według podanych przez Państwa specyfikacji lub służących zaspokojeniu Państwa zindywidualizowanych potrzeb, w szczególności rzeczy, które według Państwa osobistych wytycznych zostały wykonane, docięte, jak również dotyczących towarów, które ze względu na swoje właściwości nie nadają się do wysyłki zwrotnej, lub które mogą szybko się popsuć albo których data ważności się skończyła;

3. dotyczących rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

4. dotyczących dostaw danych w formie Audio lub Video lub Software, o ile dostarczone nośniki danych zostały przez Państwa rozpieczętowane;

5. w przypadku umów zawieranych "na odległość" dotyczących dostaw gazetek, czasopism i ilustracji, chyba że, telefonicznie złożyliście Państwo swoje oświadczenie o umowie;

6. w przypadku umów zawieranych "na odległość" dotyczących dostaw towarów lub których przedmiotem są świadczenia usług finansowych, których cena podlega wahaniom na rynku finansowym, na które nie mamy wpływu w okresie przewidzianym dla realizacji przez konsumenta prawa odstąpienia, w szczególności, usług połączonych z akcjami, certyfikatami, które przez firmę inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną zostały wydane oraz inne handlowe papiery wartościowe, dewizy, pochodne, lub instrumenty rynku pieniężnego.

 

 

Ogólne wskazówki:

1. Prosimy unikać uszkodzenia lub zabrudzenia towaru. Towar należy wysłać zwrotnie korzystając, w miarę możliwości, z oryginalnego opakowania wraz z wszystkimi akcesoriami oraz elementami opakowania.  Należy skorzystać z możliwie ochronnego opakowania zewnętrznego. W przypadku gdy nie posiadacie Państwo opakowania oryginalnego, należy zadbać o zabezpieczenie towaru przed szkodami transportowymi.

2. W miarę możliwości, prosimy o nie zwracanie towaru do nas przesyłkami „za pobraniem”. Na Państwa życzenie możemy wyłożyć koszty zwrotnego przesłania towaru, jeżeli nie jest możliwe ich poniesienie przez Państwa we własnym zakresie.

3. Proszę uwzględnić fakt, iż zalecenia przewidziane w ust. 1 i 2 powyżej, nie stanowią warunku skuteczności odstąpienia od umowy i nie wpływają w żaden sposób na możliwość skorzystania z niego przez Państwa.

Formularz odstąpienia od umowy

W przypadku gdy chcecie Państwo odstąpić od umowy, można wypełnić ten formularz i przesłać go do nas: Dr. THIEL GmbH Sp. z o.o Oddział W Polsce, Osiedle Kasztanowe 16, 70895 Szczecin +48 509349531 - biuro@pl.dr-thiel.net.

 

 

Niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przez nas/ przeze mnie (*) umowy kupna następujących towarów (*) / świadczenia następujących usług (*):

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

zamówione w dniu (*) / otrzymane w dniu (*): ________________________________________________

 

Nazwisko konsumenta / konsumentki: __________________________________________________

 

Adres konsumenta / konsumentki:

 

___________________________________________________________________________

 

Podpis konsumenta / konsumenta (tylko w wersji papierowej)

 

____________________________________________

 

Data: _________________

 

*) nieodpowiednie skreślić.

 

 

Formularz odstąpienia umowy w formie dokumentu PDF: wzornik-formularz odstąpienia umowy (Download)

 

Kontakt

Dr. THIEL® GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsc
Os. Kasztanowe 16
70-895 Szczecin Polska

Telefon+48 509 349 531
Fax+48 91 88 65 498
e-mail biuro@pl.dr-thiel.net

Napisz do nas