Warunki świadczenia usług

REGULAMIN DR. THIEL GMBH

 

 

SPIS TREŚCI:

  

1)             Zakres obowiązywania

2)             Zawarcie umowy i jej warunki

3)             Prawo odstąpienia od umowy

4)             Ceny i warunki płatności

5)             Warunki dostaw i wysyłek

6)             Wskazówki

7)             Zastrzeżenie własności

8)             Odpowiedzialność za wady

9)             Prawo obowiązujące

10)         Alternatywne metody rozwiązywania sporów

11)         Wyłączenie odpowiedzialności

12)         Informacje o polityce prywatności i ochronie danych osobowych

13)         Postanowienia dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną i postanowienia końcowe

 

 

 

1) ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

 

Regulamin firmy Dr. THIEL GmbH stosuje się do wszystkich umów, które zawierane są przez Dr. THIEL GmbH z klientem będącym przedsiębiorcą albo konsumentem, chyba że w jego treści wprost określono inaczej lub wyłączenie stosowania niektórych jego postanowień wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W takim przypadku, zastosowanie znajdują normy wynikające z tych przepisów.

 

Do umów zawieranych przez Dr. THIEL GmbH z klientami wyłącza się stosowanie jakichkolwiek ich wzorców umownych, regulaminów zakupu lub warunków handlowych, chyba że zostały poczynione inne ustalenia.

 

 

2) ZAWARCIE UMOWY I JEJ WARUNKI

 

2.1 Informacje podawane na stronie internetowej Dr. THIEL GmbH, w tym również dotyczące ceny towarów, nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert lub zawarcia umowy.

 

Na stronie internetowej, poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka” umieszczonego na podstronie dotyczącej konkretnego towaru, możecie Państwo wybrać go do późniejszego zamówienia. Przed złożeniem zamówienia musicie Państwo jednak się zalogować.

 

Po naciśnięciu przycisku „do kasy” należy podać dane niezbędne do przetworzenia zamówienia. Wszystkie istotne postanowienia umów zawieranych za pośrednictwem strony internetowej, tj. nazwa sprzedawanego towaru, jego cena, warunki płatności, dostawy i koszty dostawy, wyświetlane są na stronie internetowej przed potwierdzeniem przez Państwa złożenia zamówienia. Poprzez naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub „kup teraz” lub „potwierdź ofertę” składają Państwo prawnie wiążącą ofertę do zawarcia z nami umowy sprzedaży towarów znajdujących się w koszyku. Przed naciśnięciem tych przycisków, powinniście Państwo zweryfikować, czy przedstawiane dane odpowiadają oczekiwanym przez Państwa towarom, ich cechom, właściwościom i ilości, a także pozostałym warunkom transakcji. Ponadto, należy zaakceptować nasz regulamin zaznaczając odpowiednie pole wyboru. Akceptacja regulaminu oznacza, iż będzie on stanowić integralny składnik zawieranej między nami umowy.

 

Wpływ Państwa zamówienia potwierdzimy Państwu niezwłocznie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podany nam adres poczty elektroniczny. Potwierdzenie to generowane jest automatycznie i nie stanowi żadnego wiążącego nas potwierdzenia przyjęcia lub akceptacji Państwa zamówienia, a wyłącznie informację o jego dotarciu do nas. Umowa sprzedaży zawierana jest poprzez złożenie przez Państwa zamówienia z jednej strony, z naszej natomiast poprzez przesłanie Państwu odrębnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub poprzez wysyłkę towaru.

 

Zamówiony towar może być Państwu dostarczony:

- na adres wskazany w Państwa zamówieniu, lub:

- osobiście w siedzibie naszego Oddziału w Polsce.

 

2.2. Na przyjęcie Państwa zamówienia zastrzegamy sobie termin 5 dni od dnia jego przesłania. Zaakceptowanie przez nas zamówienia może przejawiać się poprzez dokonanie jednej z niżej podanych czynności:

 

- przesłanie Państwu potwierdzenia przyjęcia zamówienia na piśmie lub w innej formie tekstowej (fax lub e-mail), przy czym dojście potwierdzenia zamówienia do Państwa stanowi warunek przyjęcia zamówienia.

  

lub

 

- dostarczenie Państwu wszystkich zamówionych towarów, przy czym dojście towaru do Państwa stanowi warunek przyjęcia zamówienia.

 

lub

 

- wezwanie Państwa do uiszczenia ceny zamówionego towaru.

 

Wobec wymienionych powyżej alternatyw, umowę uważa się za zawartą wówczas, gdy wystąpi którakolwiek z nich jako pierwsza. Termin na przyjęcie przez nas Państwa zamówienia zaczyna biec w dniu jego przesłania i kończy się po upływie 5 kolejnych dni. Jeżeli w tym terminie nie przyjmiemy Państwa zamówienie, będzie to równoznaczne z jego odrzuceniem oraz takim skutkiem, że nie będziecie Państwo dalej związani swoją ofertą.

 

 

2.3. Termin dostawy wynosi 3 do 5 dni roboczych, to znaczy zamówiony towar jest do Państwa wysyłany najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia umowy. W przypadku braku w naszym magazynie zamówionego towaru lub braku możliwości realizacji Państwa zamówienia z innych przyczyn, w tym także, jeżeli ich zakup od naszych dostawców nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, poinformujemy Państwa o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość elektroniczna na podany przez Państwa adres lub przekazując taką informację drogą telefoniczną, o ile zostanie nam udostępniony Państwa numer telefonu.

 

2.4. W przypadku, gdy nie będzie możliwa realizacja części Państwa zamówienia, możecie Państwo zdecydować się na:

- anulowanie całości zamówienia (w takim przypadku będziemy zwolnieni z obowiązku realizacji zamówienia),

- anulowania zamówienia w tej części, której realizacja nie będzie możliwa w wyznaczonym terminie (w takim przypadku zamówienie zostanie zrealizowane w pozostałej części, a w anulowanym zakresie będziemy zwolnieni z obowiązku jego realizacji),

- podziału zamówienia i ustalenia nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, którego realizacji nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru przez Państwa tej opcji wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, nie będziecie Państwo natomiast ponosić dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

 

2.5. Wstrzymamy realizację zamówienia, jeżeli składając je nie podaliście Państwo nam wszystkich danych potrzebnych do jego realizacji, o które pytaliśmy w trakcie jego składania. W takim przypadku wezwiemy Państwa, o ile będzie to możliwe, do poprawienia lub uzupełnienia tych danych, a w przypadku bezskuteczności tego wezwania, anulujemy zamówienie. W przypadku podania przez Państwa błędnego lub niedokładnego adresu, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru.

 

2.6. Tekst umowy nie jest przez nas generowany lub zapisywany do odrębnego pliku, jednak po zakończeniu procesu zamówienia towaru zostanie przez nas potwierdzony wpływ zamówienia. Możecie Państwo wydrukować dane zamówienia bezpośrednio po wysłaniu, klikając przycisk „wydrukuj potwierdzenie zamówienia”, w ten sposób przenosząc je na trwały nośnik. Po akceptacji zamówienia wysyłamy, na podany przez Państwa adres e-mail,  potwierdzenie otrzymania zamówienia wraz z danymi zamówienia, regulaminem, a także innymi danymi dotyczącymi zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, które również, poprzez wydruk, możecie Państwo zapisać na trwałym nośniku. Jeżeli przed wysłaniem zamówienia założyliście Państwo konto w naszym sklepie internetowym, dane z Państwa zamówienia będą przez 365 dni na naszej stronie archiwizowane i mogą, poprzez użycie chronionego hasłem konta klienta i przy użyciu odpowiednich danych do logowania (login), zostać odtworzone oraz zapisane przez Państwa na trwałym nośniku danych.

 

Regulamin oraz informacje dla klientów możecie Państwo wydrukować lub w zachować w bardziej powtarzalnej formie, poprzez skorzystanie z zamieszczonego w menu głównym strony internetowej linku „Regulamin” oraz „Informacje do elektronicznego ruchu biznesowego”, a następnie użycie przycisku „wersja do pobrania”. Po jego naciśnięciu powinno pojawić się okno dotyczące otwarcia pliku lub jego zapisania na komputerze użytkownika.

 

2.7. Podczas procesu zamawiania towarów w sklepie internetowym, możecie Państwo skorygować błędy wprowadzonych danych, poprzez kliknięcie na przycisk „zmień”.

 

Zwracamy uwagę, iż poprzez uzupełnienie wymaganych pól zamówienia oraz naciśnięcie przycisku „zamów z obowiązkiem zapłaty” lub „kup teraz”, składacie Państwo prawnie wiążącą ofertę.

 

Przed wysłaniem zamówienia macie Państwo możliwość, poprzez sprawdzenie zestawionych danych zamówienia, stwierdzić ewentualne błędy i przy użyciu funkcji „zmień” lub
„usuń” je poprawić.


2.8. Umowa zawierana jest w języku polskim. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura ta jest dołączana do dostarczanego towaru lub przesyłana odrębną korespondencją, w tym elektroniczną – jeżeli są spełnione wymogi przewidziane przepisami prawa.

 

2.9. Przetwarzanie Państwa zamówienia, jak i kontakty między nami odbywać się będą z reguły poprzez pocztę elektroniczną oraz w drodze automatycznego przetwarzania zamówień. Prosimy o upewnienie się, że adres poczty elektronicznej podany na etapie składania zamówienia jest poprawny, jak również, że umożliwia on otrzymywanie od nas powiadomień wysyłanych drogą elektroniczną. Szczególnie istotne pozostaje właściwe ustawienie filtrów antyspamowych poczty elektronicznej tak, aby wszystkie wiadomości wysłane przez nas lub osoby trzecie przetwarzające zamówienie (np. operatorów płatności online lub firmy kurierskie), mogły zostać Państwu doręczone.

 

2.10. Jednocześnie oświadczamy, że:

1) wszystkie istotne postanowienia umów zawieranych za pośrednictwem strony internetowej, tj. nazwa sprzedawanego towaru, jego cena, warunki płatności, dostawy i koszty dostawy, wyświetlane są na stronie internetowej przed potwierdzeniem przez Państwa złożenia zamówienia, na podstronie „Przegląd zamówienia”.

2) cechy i właściwości sprzedawanego towaru określa informacja handlowa wyświetlana przed przejściem do podstrony „Sprawdzić zamówienie i potwierdzić”. Prosimy o zweryfikowanie, przed potwierdzeniem złożenia zamówienia, czy wyświetlane na tej podstronie dane odpowiadają oczekiwanemu przez Państwa towarowi, jego ilości oraz warunkom transakcji.

3) jesteśmy zobowiązani dostarczyć Państwu towar zgodny z umową, tj. pozbawiony wad.

4) przysługują Państwu przewidziane prawnie uprawnienia, w szczególności z tytułu wadliwości rzeczy sprzedanej (rękojmia).

5) wszystkie towary oferowane przez nas są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały dopuszczone do obrotu na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, w szczególności Rzeczypospolitej Polskiej.

6) wszystkie użyte na naszej stronie internetowej nazwy towarów, marek, jak również znaki graficzne czy fotografie, pozostają własnością producentów lub dystrybutorów oferowanych towarów i objęte są prawami autorskimi, a umieszczone zostały na naszej stronie internetowej wyłącznie w celu poinformowania i oznaczenia sprzedawanego asortymentu.

7) nie konstruowaliśmy, ani nie zobowiązaliśmy się do przestrzegania odrębnego od niniejszego regulaminu, dobrowolnego zbioru zasad postępowania przedsiębiorców, tj. tzw. kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 polskiej ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 

 

3) PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

3.1. Konsumentowi generalnie przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, przy umowach, które zawarte zostały poza lokalem przedsiębiorstwa lub przy użyciu środków porozumiewania się "na odległość".

 

3.2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentom, których miejsca zwykłego pobytu lub podane adresy dostawy towarów, według stanu na chwilę zawarcia umowy, pozostają poza terytorium Unii Europejskiej.

 

3.3. Bliższe informacje odnośnie prawa odstąpienia od umowy wynikają z pouczenia o odstąpieniu od umowy sprzedającego – zamieszczonego poniżej oraz w dodatkowej zakładce „Prawo odstąpienia”, znajdującej się na naszej stronie internetowej.

 

 

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

 

Jeżeli zawieracie Państwo z nami umowę działając w charakterze konsumenta, tj. dokonujecie czynności niezwiązanej bezpośrednio z Państwa działalnością gospodarczą lub zawodową (także wówczas, gdy jako osoba fizyczna zawieracie Państwo umowę bezpośrednio związaną z Państwa działalnością gospodarczą, jednakże z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Państwa charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej), jesteście uprawnieni w ciągu czternastu dni odstąpić od umowy bez obowiązku podania przyczyny.

 

Termin do skorzystania z powyższego uprawnienia wynosi czternaście dni i rozpoczyna się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Państwa lub wskazaną osobę trzecią, która nie jest przewoźnikiem. W przypadku nabycia wielu rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin ten jest liczony od dnia objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

 

Dla skorzystania z tego uprawnienia i do zachowania tego terminu, wystarczy przesłanie przez Państwa nam, tj.:

 

Dr. Thiel GmbH Sp. z o.o. Oddział W Polsce

Osiedle Kasztanowe 16

70-895 Szczecin / Polska

Fax: 0048 91 88 65 498

E-Mail: biuro@pl.dr-thiel.net

 

oświadczenia, z którego dostatecznie będzie wynikać, że chcecie Państwo od umowy odstąpić. Oświadczenie takie możecie Państwo przesłać nam w dowolny sposób (np. poprzez wysłany pocztą list, fax, bądź e-mail – według wyżej podanych danych). Możecie Państwo posłużyć się przy tym formularzem zawartym w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz zamieszczonym pod linkiem: wzornik-formularz odstąpienia umowy (Download), nie jest to jednak wymagane.

 

Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zawiadomimy Państwa o skutecznym złożeniu tego oświadczenia w formie zwrotnej informacji pisemnej lub e-mail.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku, kiedy odstępujecie Państwo od umowy, jesteśmy zobowiązani wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Państwa, łącznie z kosztami dostawy (z wyłączeniem kosztów dodatkowych, które powstały, dlatego że zdecydowaliście się Państwo na inny niż przez nas zaproponowany, najtańszy wariant dostawy), niezwłocznie i najpóźniej w przeciągu czternastu, licząc od dnia otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy, zwrócić. Do zwrotu środków używamy tego samego środka płatniczego, który wybraliście Państwo podczas zawierania umowy, chyba że zostaną poczynione z Państwem inne ustalenia. W żadnym wypadku nie zostaną Państwu doliczone żadne opłaty dodatkowe.

 

Jesteśmy uprawnieni do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub dostarczenia przez Państwa dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Jesteście Państwo zobowiązani zwrócić lub przekazać towar niezwłocznie i w każdym razie najpóźniej w przeciągu czternastu dni, licząc od dnia, w którym poinformowaliście nas Państwo o zamiarze odstąpienia od umowy. Towar należy przekazać na adres:

 

Dr. Thiel GmbH Sp. z o.o. Oddział W Polsce

Osiedle Kasztanowe 16

70-895 Szczecin / Polska

 

Zwrot osobisty pod tym adresem jest możliwy po wcześniejszym umówieniu terminu.

 

Termin jest zachowany w przypadku, gdy wyślecie Państwo towar przed upływem termin 14 dni.

 

Ponosicie Państwo bezpośrednie koszty wysyłki w przypadku towarów wysyłanych w kartonach firmami kurierskimi. Towary, których nie można wysłać poprzez firmę kurierską w paczkach, będą od Państwa odebrane.

 

W razie odstąpienia od umowy, jesteście Państwo odpowiedzialni za zmniejszenie wartości sprzedanego towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy:

 

Prawo do odstąpienia umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonamy usługę w pełni za Państwa wyraźną zgodą, a przed rozpoczęciem jej świadczenia poinformujemy Państwa, że po spełnieniu przez nas świadczenia utracicie Państwo prawo odstąpienia od umowy;

2. dotyczących rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według podanych przez Państwa specyfikacji lub służących zaspokojeniu Państwa zindywidualizowanych potrzeb, w szczególności rzeczy, które według Państwa osobistych wytycznych zostały wykonane, docięte, jak również dotyczących towarów, które ze względu na swoje właściwości nie nadają się do wysyłki zwrotnej, lub które mogą szybko się popsuć albo których data ważności się skończyła;

3. dotyczących rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

4. dotyczących dostaw danych w formie Audio lub Video lub Software, o ile dostarczone nośniki danych zostały przez Państwa rozpieczętowane;

5. w przypadku umów zawieranych "na odległość" dotyczących dostaw gazetek, czasopism i ilustracji, chyba że, telefonicznie złożyliście Państwo swoje oświadczenie o umowie;

6. w przypadku umów zawieranych "na odległość" dotyczących dostaw towarów lub których przedmiotem są świadczenia usług finansowych, których cena podlega wahaniom na rynku finansowym, na które nie mamy wpływu w okresie przewidzianym dla realizacji przez konsumenta prawa odstąpienia, w szczególności, usług połączonych z akcjami, certyfikatami, które przez firmę inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną zostały wydane oraz inne handlowe papiery wartościowe, dewizy, pochodne, lub instrumenty rynku pieniężnego.

 

Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy

  

 

Formularz odstąpienia od umowy

 

W przypadku gdy chcecie Państwo odstąpić od umowy, możecie wypełnić ten formularz i przesłać go do nas: Dr. THIEL GmbH Sp. z o.o Oddział W Polsce, Osiedle Kasztanowe 16, 70895 Szczecin +48 509349531 - biuro@pl.dr-thiel.net.

 

 

Niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przez nas/ przeze mnie (*) umowy kupna następujących towarów (*) / świadczenia następujących usług (*):

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

zamówione w dniu (*) / otrzymane w dniu (*): ________________________________________________

 

Nazwisko konsumenta / konsumentki: __________________________________________________

 

Adres konsumenta / konsumentki:

 

___________________________________________________________________________

 

Podpis konsumenta / konsumenta (tylko w wersji papierowej)

 

____________________________________________

 

Data: _________________

 

*) nieodpowiednie skreślić.

 

 

Formularz odstąpienia umowy w formie dokumentu PDF: wzornik-formularz odstąpienia umowy (Download)

 

  

4) CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 

4.1. Ceny podane na stronie internetowej są cenami całkowitymi (bez kosztów wysyłki/dostawy) i zawierają ustawowy podatek od towarów i usług. Dodatkowe koszty wysyłki/dostawy są dostępne w zakładce „Przejrzyste koszty wysyłki” lub wyszczególnione w opisie towarów.

 

4.2. Przy dostawach do miejsca znajdującego się poza Unię Europejską mogą powstać dodatkowe koszty, które będzie Państwo zobowiązani ponieść. Dotyczy to choćby kosztów związanych z transferem pieniędzy, naliczanych przez instytucje finansowe (np. opłaty za wykonanie przelewu, różnice kursowe, itp.), a także należności celnych lub podatkowych. Takie koszty związane z transferem pieniędzy mogą również powstać w momencie, gdy dostawa nie następuje poza granicami Unii Europoejskiej, ale płatność dokonywana jest z kraju znajdującego się poza Unią Europejską. Za koszty tego rodzaju nie odpowiadamy i nie są one uwzględniane w cenach towarów.

 

4.3. Udostępniane Państwu metody płatności są wskazane na naszej stronie internetowej.

 

4.4. W przypadku uzgodnienia przedpłaty, należy jej dokonać niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że ustalony został dłuższy termin.

 

4.5. Przy płatności za pomocą PayPal przetwarzanie płatności odbywa się za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych - PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwanym dalej: "PayPal"), przy zastosowaniu jego wzorca umownego, dostępnego pod adresem:

 

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full

 

4.6. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

 

5) WARUNKI DOSTAW I WYSYŁEK

 

5.1. Dostawa towarów odbywać się będzie na podany przez Państwa adres, o ile nie zostały poczynione inne ustalenia. Wyjątkiem jest tutaj umowa zawarta przy zastosowaniu metody płatności PayPal, w przypadku której, do momentu uiszczenia ceny, adres dostawy przechowywany jest w systemie PayPal.

 

5.2. Jeżeli z powodu braku możliwości doręczenia przesyłki, w szczególności z powodu podania przez Państwa nieprawidłowego adresu dostawy lub nieuzasadnionego braku odbioru, zamówiony towar zostanie zwrócony nam przez firmę transportową, będziemy uprawnieni obciążyć Państwa kosztami takiej dostawy. Postanowienia tego nie stosuje się wówczas, gdy skorzystacie Państwo z prawa odstąpienia od umowy, a także jeżeli wystąpiły okoliczności, które uniemożliwiły dostawę z przyczyn od Państwa niezależnych. Dotyczy to również sytuacji, gdy nie mogliście Państwo towaru odebrać z obiektywnych przyczyn, np. choroby, chyba że o terminie dostawy zostaliście Państwo poinformowania z wyprzedzeniem.


5.3. W przypadku wybrania przez Państwa sposobu dostawy poprzez odbiór własny, zawiadomimy Państwa wiadomością e-mail o gotowości towaru do wydania. Po jego otrzymaniu, możecie Państwo towar odebrać z naszego oddziału po uprzednim uzgodnieniu terminu. W takiej sytuacji, nie naliczamy kosztów wysyłki/dostawy.

 

5.4. Zastrzegamy sobie prawo wyłączenia niektórych sposobów dostawy zamówień w odniesieniu do wskazanych przez nas produktów, kategorii produktowych lub liczby zamawianych produktów.

 

5.5. Szczegółowe postanowienia dotyczące wysyłki/dostawy oraz jej kosztów, są dostępne w zakładce „Przejrzyste koszty wysyłki” lub wyszczególnione w opisie towarów.

 

 

6) WSKAZÓWKI

 

6.1. Skąd wywodzą się tolerancje wymiarowe:

 

Tekstylia wykazują zdecydowanie wyższe dopuszczalne odstępstwa niż przykładowo produkty z metalu czy drewna. Zależy to z jednej strony od własciwości użytych włókien. W szczególności bawełna może jako włókna naturalne dużo więcej wody i wilgotności powietrza przyjąć niż oddać. To powoduje zawsze wydłużenie włókien, a co za tym idzie całego produktu. Z drugiej strony tekstylia w zależności od ich konstrukcji (względnie rodzaj tkaniny) są mniej lub więcej elastyczne.

 

Każda maszyna, a przede wszystkim każdy człowiek dokonuje pomiaru z innym naprężeniem. To prowadzi również przymusowo do różnych rezultatów.

 

Konfekcjonowanie tekstyliów odbywa się ciągle ręcznie. Ręczna praca prowadzi do zastosowania większych tolerancji niż praca przy użyciu maszyn. W zależności od obrazu szwu czy maszyny do szycia powstają dalsze tolerancje.

 

6.2. Tolerancje wymiarowe z którymi trzeba się liczyć:

 

Odchylenie po przekątne                                                    ± 1,5% szerokości tkaniny

Odchylenie długości                                                            ± 3%

Ochylenie podczas obrabiania                                           ± 3%

Odstępstwa od wymiarów w tekstyliach po obszyciu:        ± 1,5 %

 

Generalnie nasze produkty produkowane są z uwzględnieniem tych tolerancji. Posiadamy w ofercie również tkaniny, które można obrobić z dokładnością do centymetra. W przypadku, gdy zainteresowani jesteście Państwo wykonaniem z dokładnością do centymetra, złóżcie Państwo u nas zapytanie, my przygotujemy chętnie dla Państwa ofertę.

 

 

7) ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

 

7.1. Sprzedawane przez nas towary pozostają naszą własnością do czasu uiszczenia przez Państwa całej ich ceny.

 

7.2. W relacjach z przedsiębiorcami, zastrzegamy sobie własność sprzedanych towarów do czasu uregulowania wszystkich przypadających nam od Państwa, wymagalnych należności.

 

7.3. W relacjach z przedsiębiorcami, upoważniamy Państwa do odsprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej towarów objętych zastrzeżeniem własności, o którym mowa w ust. 7.1 i 7.2 powyżej. Poprzez akceptację niniejszego regulaminu przenosicie Państwo na naszą rzecz wierzytelność z tytułu sprzedaży takich towarów wobec osób trzecich, w wysokości odpowiadającej cenie dokonanej przez Państwa sprzedaży wraz z podatkiem od towarów i usług. Cesja ta działa niezależnie od tego, czy towar objęty zastrzeżeniem własności przed sprzedażą na rzecz osoby trzeciej został poddany obróbce lub modyfikacjom. Jesteśmy upoważnieni do samodzielnego dochodzenia tych roszczeń od osób trzecich, przy czym nie będziemy z tego uprawnienia korzystać, dopóki wypełniacie Państwo swoje zobowiązania wobec naszej Spółki, nie popadliście w opóźnienie z zapłatą, jak również nie zostało wobec Państwa ogłoszona upadłość.

 

 

8) ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 

8.1. W przypadku, gdy zakupiony towar posiada wady, obowiązują ustawowe przepisy o odpowiedzialności za wady.

 

8.2. W przypadku stwierdzenia przez Państwa szkód w towarze, do których doszło w transporcie, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o ich wystąpieniu. Do spraw związanych z takimi uszkodzeniami zastosowanie znajdować będą odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

8.3. Sprzedawane przez nas towary mogą być objęte gwarancją udzieloną przez ich producenta. Nasza Spółka nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty, chyba że co innego zostało zastrzeżone wprost na naszej stronie internetowej. W przypadku towaru, na który producent udzielił gwarancji, możecie Państwo reklamować towar posiadający wady:

- korzystając z uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez producenta – w tym przypadku powinniście Państwo zareklamować towar bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a my możemy być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Możecie Państwo według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego producenta albo do nas;

- korzystając z uprawnień przysługujących  wobec nas w związku z niezgodnością towaru z umową.

 

 

9) PRAWO OBOWIĄZUJĄCE

 

Do wszystkich stosunków prawnych zawieranych przez Dr. THIEL GmbH, w tym przy użyciu niniejszej strony internetowej, zastosowanie znajdować będzie obowiązujące prawo niemieckie (Bundesrepublik Deutschland). Przepisy regulujące międzynarodowy zakup towarów ruchomych są wyłączone. W przypadku umów zawieranych z konsumentami oraz odnośnie do przysługujących im roszczeń powyższy wybór prawa nie prowadzi do pozbawienia ich ochrony prawnej, przyznanej na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na podstawie prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

 

 

10) ALTERNATYWNE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 

10.1. Komisja europejska udostępniła pod poniższym linkiem platformę do rozwiązywania sporów ONLINE:

 

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr

 

Platforma ta służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów kupna lub świadczenia usług,  zawieranych online, w które zaangażowany jest konsument.

 

10.2. Ponadto, klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów przed Komisją Arbitrażową Konsumentów lub Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej (dot. konsumentów, którzy mają miejsce stałego pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; informacje o sposobie dostępu do tego trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl oraz pod adresem: https://konsument.gov.pl/). Nasza Spółka nie jest jednak zobowiązana, ani gotowa do wzięcia udziału w postępowaniu rozstrzygania sporów przez Komisję Arbitrażową Konsumentów lub Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie przy właściwym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej.

 

 

11) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

Dr. THIEL GmbH nie odpowiada za szkody, które nie są oparte na naruszeniu życia, ciała lub zdrowia, jak również których nie spowodował z winy umyślnej lub wskutek swojego rażącego niedbalstwa, chyba że istnieje obietnica gwarancyjna  lub obowiązkowa odpowiedzialność zgodnie z ustawą o odpowiedzialności produktu.

 

 

12) INFORMACJE O POLITYCE PRYWATNOŚCI I OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 

12.1. Nasza Spółka przetwarza przekazywane przez Państwa dane osobowe na zasadach określonych w zakładce „Polityka prywatności”, zamieszczonej na naszej stronie internetowej.

 

12.2. Przy płatności poprzez PayPal, kartą kredytową przez PayPal, polecenie zapłaty przez PayPal lub ‑ w przypadku, gdy dostępne - "Zakup na fakturę" przez PayPal, podajemy Państwa szczegóły płatności w ramach przetwarzania płatności do PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L‑2449 Luxembourg (zwanym dalej „PayPal”). PayPal zastrzega sobie, przy płatnością kartą kredytową przez PayPal, poleceniem zapłaty przez PayPal lub ‑ w przypadku gdy dostępne - "Zakup na fakturę" przez PayPal, prawo do przeprowadzenia raportu kredytowego. PayPal używa wyniku raportu kredytowego w odniesieniu do statystycznego prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania, w celu podjęcia decyzji o dostępności wybranej metody płatności. Raport kredytowy  może zawierać wartości prawdopodobieństwa (tzw. Wartości - SCORE). Dopóki wartości - score wpływają na wynik raportu kredytowego, mają one swoje podstawy w naukowo uznanym, matematyczno-statystycznym postępowaniu. Na obliczenie wartości score wpływ mają przede wszystkim dane adresowe. Dalsze informacje odnośnie ochrony danych osobowych, przede wszystkim o użytych wywiadowniach gospodarczych, należy pobrać ze strony Ochrony danych PayPal.

 

12.3. Po zakończeniu transakcji Państwa dane są zapisywane, z uzględnieniem prawno-podatkowych i handlowych okresów przechowywania, jednak zablokowane do użycia w innych celach i po upływie terminu usuwane, chyba, że wyraziliście Państwo zgodę na ich dalsze wykorzystywanie.

 

 

13)    POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

13.1. Nasza Spółka, przy użyciu strony internetowej, świadczy na Państwa rzecz usługi drogą elektroniczną w zakresie umożliwiającym:

- zapoznawanie się z zamieszczonymi na niej informacjami o towarach przeznaczonych do sprzedaży oraz ich cenach,

- składanie zamówień i zawieranie umów sprzedaży przy użyciu sklepu zamieszczonego na stronie internetowej.

 

Do korzystania z usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną konieczne jest dysponowanie przez Państwa, na wykorzystywanych urządzeniach, system operacyjnym: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowszymi wersjami, jedną z popularnych przeglądarek internetowych (np. Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome, czy też Opera). W celu pełnego wyświetlania treści zamieszczonych na naszej stronie internetowej konieczne jest aktywowanie funkcji Javascript oraz obsługi plików cookies.

 

13.2. Informujemy, że umieszczanie przez Państwa na naszej stronie internetowej jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zabronione.

 

13.3. Możecie Państwo w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, zaprzestając korzystania z naszej strony internetowej lub poprzez wylogowanie się z naszego sklepu internetowego, a następnie wyłączając dostęp ze swojej przeglądarki internetowej do naszej strony.

 

13.4. Niniejszy regulamin jest integralną częścią zawieranej przez nas z Państwem umowy sprzedaży.

 

13.5. Dokładamy wszelkich starań, by świadczone przez nas usługi w były na najwyższym poziomie, jednakże nie możemy wykluczyć lub zapobiec możliwości czasowego zawieszenia ich dostępności w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy naszej strony internetowej.

 

13.6. Nie ponosimy odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Państwa oraz za usuwanie i blokowanie wiadomość e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na używanym przez Państwa komputerze.

 

13.7. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego na naszej stronie internetowej wynikające z indywidualnych ustawień używanego przez Państwa komputera (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

 

13.8. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie E-sklepu  używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione oraz zastrzeżone na podstawie przepisów przewidujących ochronę własności przemysłowej.

 

13.9. Akceptując niniejszy regulamin, wyrażacie Państwo zgodę na zbieranie i udostępnianie nam statystyk swojej obecności i aktywności na naszej stronie internetowej. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności naszych klientów.

 

13.10. W celu śledzenia zmian statystycznych oraz zapewnienia jak najwyższej jakości usług możemy korzystać z informacji zapisywanych przez serwer na Państwa komputerze, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Możecie Państwo w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszej strony internetowej.

 

13.11. Przysługuje Państwu prawo składania reklamacji dotyczących świadczenia przez nas usług drogą elektroniczną, przy użyciu jednego ze środków porozumiewania się z nami, wskazanych w regulaminie powyżej. Reklamacje będziemy rozpatrywać w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 

13.12. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 22 marca 2021 r.

 

13.13. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie przez nas wskazanym, nie krótszym jednak niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie http://pl.dr-thiel.net zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

 

 

Kontakt

Dr. THIEL® GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsc
Os. Kasztanowe 16
70-895 Szczecin Polska

Telefon+48 509 349 531
Fax+48 91 88 65 498
e-mail biuro@pl.dr-thiel.net

Napisz do nas