Dane Firmy

Dostawca Usługi: Dr. THIEL® GmbH
Prezesi: Florian Thiel, Dr. Johannes Thiel

Siedziba spółki (centrali - dane oddziału poniżej):
Dr. THIEL® GmbH
Florian-Geyer-Straße 1
D-99510 Apolda / GERMANY
 
Kontakt:
Telefon: +49 (0) 3644 51 66-0
Telefax: +49 (0) 3644 51 66-16
E-Mail: info@dr-thiel.net

WhatsApp: +49 (0) 3644 51 66-23
 
Strona internetowa: www.dr-thiel.net
 
Niemiecki Rejestr Handlowy dla spółek kapitałowych: Jena HRB 107991
nr VAT: DE171067176
Siedziba Sądu Rejestrowego: Jena

 

Siedziba Oddziału w Polsce

Dr. Thiel GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Osiedle Kasztanowe 16

70-895 Szczecin

 

NIP: 3020001659 ∙ REGON: 321359528 ∙ KRS: 0000456762 ∙ BDO: 000289870

 

Kontakt:

Telefon: +48 509 349 531
Telefax: +49 91 88 65 498
E-Mail: biuro@pl.dr-thiel.net WhatsApp: +48 509 349 531
 
Strona internetowa: www.pl.dr-thiel.net

Informacja o właściwym ustawodawstwie: na zasadzie art. 3 ust. 1 dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. o handlu elektronicznym oraz polskiej ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, świadczenie usług drogą elektroniczną podlega prawu państwa członkowskiego Unii Europejskiej, na którego terytorium usługodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. Dr. THIEL® GmbH ma siedzibę na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wobec czego zastosowanie znajduje prawo niemieckie, z wyłączeniem:

- umów z udziałem konsumentów – w zakresie, w jakim ochronę praw konsumentów zapewniają przepisy odrębne,

- ochrony praw autorskich i praw pokrewnych, baz danych oraz własności przemysłowej,

- warunków dopuszczalności przesyłania niezamówionych informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Odpowiedzialność za treść strony internetowej

Treści zamieszczone na naszej stronie internetowej zostały sporządzone z zachowaniem należytej staranności. Nasza odpowiedzialność za poprawność, kompletność oraz aktualność tych treści jest jednak wykluczona. Zastrzegamy sobie przy tym uprawnienie do modyfikowania lub uzupełniania tych treści, ich usuwania lub wstrzymania ich publikowania.

Jako dostawca usługi, na zasadzie § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (Telemediengesetz, w skrócie: TMG), jesteśmy odpowiedzialni za własne informacje, które udostępniamy, zgodnie z ogólnymi przepisami. Na podstawie §§ 8 do 10 TMG, jako dostawca usługi, nie jesteśmy zobowiązani informacje przekazywane lub zapisywane przez użytkowników strony internetowej kontrolować lub weryfikować ich zgodności z prawem. Nie wyłącza to obowiązku usunięcia lub zablokowania informacji bezprawnych zgodnie z ogólnymi przepisami, jednakże odpowiedzialność w tym zakresie powstaje dopiero od momentu ujawnienia konkretnego naruszenia prawa. Po jego stwierdzeniu, treści bezprawne zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

 

Odpowiedzialność za linki

Nasza strona internetowa może zawierać linki przekierowujące na strony internetowe podmiotów trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu. Z tego względu, nie ponosimy odpowiedzialności za te zewnętrzne treści, za które odpowiedzialny jest oferent lub dostawca usług świadczonych przy użyciu takich stron internetowych.

W momencie zamieszczenia na naszej stronie linku przekierowującego na stronę internetową podmiotu trzeciego, została ona przez nas sprawdzona pod kątem naruszenia prawa i treści bezprawne nie zostały na niej stwierdzone. Nie mamy jednak obowiązku stałego weryfikowania zawartości podlinkowanych stron internetowych, zwłaszcza bez konkretnych poszlak wskazujących na naruszenie prawa. W razie stwierdzenia takiego naruszenia, usuniemy z naszej strony internetowej odpowiednie przekierowania i linki.

 

Prawo autorskie

Treści i dzieła sporządzone przez nas i zamieszone na naszej stronie internetowej, podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, obróbka i rozpowszechnianie, jak również każdy rodzaj wykorzystania poza granicami prawa autorskiego, wymagają pisemnej zgody odpowiedniego autora danego utworu lub osoby do niego uprawnionej. Pobieranie i kopiowanie strony internetowej jako całości, poszczególnych jej fragmentów lub też zamieszczonych na niej utworów, dozwolone jest wyłącznie do użytku prywatnego, a nigdy komercjalnego. W przypadku gdy treści nie pochodzą od nas jako dostawcy usługi, będą przestrzegane prawa autorskie lub pokrewne osób trzecich. W szczególności będzie zamieszczana informacja o autorstwie poszczególnych utworów. W przypadku jednak, gdy mimo wszystko ustalicie Państwo na naszej stronie internetowej naruszenie praw autorskich, prosimy o przekazanie nam takiej informacji. W razie stwierdzenia naruszenia prawa, treści takie zostaną niezwłocznie usunięte.

 

Spory mogące wyniknąć na tle świadczenia przez nas usług drogą elektroniczną, w przypadku klientów niebędących konsumentami, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla naszej siedziby. W przypadku klientów będących konsumentami, zastosowanie znajduje właściwość określona w obowiązujących przepisach prawa, przy czym klient taki ma możliwość skorzystania z platformy do rozwiązywania sporów online (OS) – udostępnianej przez Komisję Europejską pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, jak również z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej.

Nasza Spółka nie jest zobowiązana, ani gotowa do wzięcia udziału w postępowaniu rozstrzygania sporów przez Komisję Arbitrażową Konsumentów lub Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie przy właściwym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej.

 

 

 

Kontakt

Dr. THIEL® GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsc
Os. Kasztanowe 16
70-895 Szczecin Polska

Telefon+48 509 349 531
Fax+48 91 88 65 498
e-mail biuro@pl.dr-thiel.net

Napisz do nas