Polityka prywatności

Jeśli chcesz dostosować swoje preferencje dotyczące plików cookie, proszę kliknij tutaj.

.

 • Dane osobowe – informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

 

Dr. THIEL GMBH przestrzega wymogów i dopełnia obowiązków określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych), określanym w niniejszym Regulaminie jako „RODO”.

 

Akceptując niniejszy Regulamin, użytkownik lub Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przekazywanych przez niego danych osobowych na zasadach określonych w jego treści.

 

Wypełniając obowiązek przewidziany w RODO oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wskazujemy Państwu, co następuje:

 

I.

 

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Państwa w ramach korzystania ze sklepu internetowego DR. THIEL lub strony internetowej http://pl.dr-thiel.net, pozostaje:

 

 1. Dr. THIEL GMBH, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym dla spółek kapitałowych prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Jenie, w Niemczech, pod numerem 107991,

Dr. Thiel GmbH
reprezentowana przez GF Dr. Johannes Thiel i Florian Thiel
Florian-Geyer-Straße 1
D-99510 Apolda / GERMANY
Tel.: +49 (0)3644/5166-25
Fax: +49 (0)3644/5166-26
Email: einkauf@dr-thiel.net
Web: www.dr-thiel.net

 

działająca w Polsce poprzez swój oddział:

 

DR. THIEL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

adres: Os. Kasztanowe 16, 70-895 Szczecin,

NIP: 30200001659        REGON:321359528         KRS:0000456762

 

Możecie się Państwo skontaktować z administratorem danych osobowych przy użyciu następujących środków:

 

– pisemnie – kierując korespondencję na wyżej wskazany adres stacjonarny oddziału w Polsce,

 

– elektronicznie – kierując wiadomość elektroniczną przy użyciu formularza zapytań zamieszczonego na stronie internetowej E-sklepu lub też na adres poczty elektronicznej (adres elektroniczny): biuro@pl.dr-thiel.net

 

– telefonicznie lub faksem na numery telefonów: tel.: 509 349 531; fax: 91 88 65 498

 

II.

 

W ramach działania sklepu internetowego oraz formularza zapytania umieszczonego na stronie internetowej gromadzimy dane, które przede wszystkim pochodzą od Państwa lub od podmiotów umocowanych przez Państwa do ich przekazania. Dane te obejmują co najmniej:

 

1) Państwa nazwisko, adres poczty elektronicznej, ew. numer telefonu – w przypadku skorzystania z formularza zapytań,

 

2) dane potrzebne do wystawienia faktury, których zakres określają przepisy prawa; dane odbiorcy przesyłki zawierającej zamówiony towar, w tym imię, nazwisko, adres – w przypadku skorzystania ze sklepu internetowego.

 

Ponadto, może się zdarzyć, że będziemy gromadzić statystyki Państwa obecności i aktywności w sklepie internetowym przy użyciu tzw. cookies.

 

W przypadku nawiązania kontaktu drogą tradycyjnej poczty lub poczty elektronicznej, gromadzimy również pochodzące od Państwa wiadomości, wydruki lub dokumenty.

 

Podanie danych wskazanych wyżej w punktach 1) i 2) jest konieczne dla skorzystania z formularza zapytań oraz dokonania zakupu w naszym sklepie internetowym, jak również wykonania zawartych przez nas z Państwem umów.

 

III.

 

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania umów sprzedaży towarów, w tym również dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego,
 • udzielania odpowiedzi na zapytania składane za pośrednictwem formularza kontaktowego, w tym przedstawiania ofert na żądanie złożone w ten sposób,
 • rozpatrywania reklamacji klientów,
 • prowadzenia wewnętrznych statystyk dotyczących działalności strony internetowej oraz sklepu internetowego.
 • marketingu związanego z prowadzoną przez nas działalnością.

 

Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi przede wszystkim Państwa zgoda lub też zgoda wyrażona przez umocowaną przez Państwa osobę (art. 6 pkt 1 lit. a RODO), niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem (art. 6 pkt 1 lit. b RODO), jak również niezbędność przetwarzania dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora (art. 6 pkt 1 lit. f RODO).

Prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez nas w charakterze administratora pozostaje realizacja obowiązków przewidzianych przepisami prawa podatkowego, jak również ustalanie, zabezpieczenie lub dochodzenia roszczeń.

 

IV.

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych są przede wszystkim podmioty współpracujące z nami w zakresie:

– przechowywania naszych danych informatycznych na zewnętrznych serwerach, w tym stanowiących wystawiane faktury oraz dokumenty magazynowe,

– obsługi księgowej lub prawnej, wówczas gdy jest to uzasadnione koniecznością realizacji obowiązków przewidzianych ustawą (np. rozliczenia i udokumentowania usługi) lub też dochodzeniem przez nas roszczeń lub obroną przed nimi,

– dostarczania nam towarów – wówczas gdy jest to konieczne dla rozpatrzenia zgłoszonych przez Państwa roszczeń z gwarancji udzielanej przez producenta Towaru,

- obsługi płatności bezgotówkowych,

– przesyłania i doręczania zamówionych towarów lub korespondencji.

 

Z podmiotami zapewniającymi naszą obsługę księgową lub prawną, jako podmiotami przetwarzającymi, posiadamy zawarte umowy dotyczące przekazania danych osobowych, wymagane przez przepisy RODO.

 

Ponadto, dane te mogą być przekazywane uprawnionym organom władzy publicznej w zakresie posiadanych przez nie kompetencji (np. organom postępowania karnego).

 

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych poza granice Unii Europejskiej.

 

Administrator nie przetwarza danych osobowych dzieci poniżej 16. roku życia. W przypadku stwierdzenia zamieszczenia tego rodzaju danych za pośrednictwem formularza zapytań lub sklepu internetowego, będą one podlegały usunięciu.

 

V.

 

Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane wyłącznie w okresie realizacji i rozliczenia Państwa zapytań lub zawartych umów sprzedaży, a ponadto w okresie wymaganym przez ustawę co do przechowywania ksiąg rachunkowych prowadzonej działalności gospodarczej. Po tym czasie, dane będą podlegać usunięciu, jednak mogą być dalej przetwarzane jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone lub niezbędne dla wykonania obowiązku wynikającego z przepisów prawa, rozliczenia usług, zabezpieczenia przysługujących nam roszczeń lub obrony przed nimi.

 

VI.

 

Na podstawie RODO przysługują Państwu konkretne uprawnienia, o których jesteśmy zobowiązani Państwa poinformować. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim:

 

 • możecie Państwo żądać od nas dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, co obejmuje uzyskanie od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane, dodatkowych informacji wskazanych w art. 15 ust. 1 RODO, jak również kopii danych osobowych podlegających przetworzeniu. Wydanie pierwszej kopii jest bezpłatne, za kolejne pobierana będzie opłata.

 

 • jesteście Państwo uprawnieni do żądania od nas sprostowania Państwa danych osobowych, które przetwarzamy, jeśli są nieprawidłowe, jak również ich uzupełnienia.

 

 • przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”), a my jesteśmy zobowiązani do ich niezwłocznego usunięcia w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO, tj. wówczas gdy: a) Państwa dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; b) cofnięcie Państwo zgodę na przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; c) wnieśliście Państwo skutecznie sprzeciw; d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; e) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego prawem; f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

 

Prawo do usunięcia danych osobowych nie przysługuje Państwu wówczas, gdy ich przetwarzanie jest niezbędne: a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, któremu podlegamy; c) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 • możecie Państwo żądać również ograniczenia przetwarzania danych lub też wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 i 21 RODO.

 

Skorzystanie z prawa ograniczenia przetwarzania wiąże się z ograniczeniem przetwarzania tych danych przez nas i przysługuje wówczas, gdy: a) kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiacie się Państwo usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; c) nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, d) wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

 

Sprzeciw wobec przetwarzania opartego na podstawie niezbędności dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszych lub osób trzecich, możecie Państwo wnieść w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy mogli dalej przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na cele marketingu bezpośredniego, po złożeniu przez Państwa sprzeciwu, dane te nie będą już przetwarzane w tym celu.

 

 • jesteście Państwo uprawnieni do przeniesienia danych osobowych, zarówno poprzez wydanie Państwu tych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie, jak również poprzez ich przekazanie wskazanej przez Państwa osobie trzeciej.

 

Ponadto, przysługuje Państwu uprawnienie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie takie nie będzie miało wpływu na prawidłowość dotychczasowego przetwarzania Państwa danych.

 

Przysługuje Państwu ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym pozostaje:

 

PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

 

VII.

 

Podanie nam przez Państwa danych osobowych jest wymogiem umownym i w zakresie wyżej wskazanych danych, warunkiem zawarcia umowy. Brak podania tych danych uniemożliwia zawarcie lub wykonanie umowy.

 

VIII.

 

Powierzane przez Państwa dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

IX.

 

W ramach świadczenia na Państwa rzecz usługi drogą elektroniczną stosujemy adekwatne i możliwie najpełniejsze środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu Państwa danych osobowych przez osoby nieuprawnione, a w szczególności:

– rozwiązania organizacyjne ograniczające ryzyko wystąpienia naruszeń danych osobowych,

– zabezpieczenia fizyczne oraz informatyczne serwerów, na których są przechowywane dane osobowe,

– szyfrowanie pobieranych i przesyłanych danych informatycznych przy użyciu technologii SSL.

 

 

Kontakt

Dr. THIEL® GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsc
Os. Kasztanowe 16
70-895 Szczecin Polska

Telefon+48 509 349 531
Fax+48 91 88 65 498
e-mail biuro@pl.dr-thiel.net

Napisz do nas